Broj: 38-3/21

Datum: 15.02.2021. godine

 

 

Na osnovu članka 64. stavak (1) točka b, članka 70. stavak (1), (3) i (6), članka 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)  i članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma  („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14),  direktor poduzeća         d o n o s i:

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Članak 1.

 

Dodjeljuje se ugovor ponuđaču Hidrosanitas BH d.o.o, sa adresom Stepe Stepanovića, Trebinje kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku robe – mjerna i upravljačka oprema (crpna stanica), po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 1.350,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.579,50 KM sa PDV-om.

                                                                                              

Članak 2.

 

Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem Hidrosanitas BH d.o.o regulirati međusobna prava i obaveze u svezi predmetne nabavke na temelju ugovora, shodno zahtjevima ugovornog organa i zakonskim propisima.

 

Članak 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje službenik za javne nabavke poduzeća.

 

Članak 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komunalno-stolac.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

                                                                      

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 38/21 od 10.02.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem izravnog sporazuma.       Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.800,00 KM, odnosno sa PDV-om 2.106,00 KM.

Pismeni zahtjev za ponude broj 38-1/21 od 10.02.2021. godine upućen je ponuđaču: Hidrosanitas BH  d.o.o. i Gea eS d.o.o. Ponuđači kojima su upućeni pozivi za dostavu ponude su dostavili uredno popunjene obrasce za dostavljanje ponude.

Poziv za dostavu ponude upućen je dobavljaču koji je  dostavio uredno popunjene obrasce.

U postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, a nesporno je da je ispitivanjem tržišta putem pismenog zahtjeva za ponudu utvrđeno da je odabrana ponuda najpovoljnijeg ponuđača prihvatljiva za Ugovorni organ, što je i razlog donošenja odluke iz dispozitiva.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.

 

 

 

 

 

 

 

 

      D I R E K T O R

____________________

    Marinko Papac, dipl.ing   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       Ponuđačima

2.       a/a

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da u mjestu Radimlja dana 12.02.2021. godine (petak) u vremenu od 08.00 do 10.00h neće imati vode zbog radova na vodovodnoj mreži.        

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

 

Broj: 30/21

Stolac, 04.02.2021. godine

 

 

            Na temelju članka 24. i članka 29. - 32. Statuta „Komunalnog„ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik općine Stolac,“ broj: 01/19), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora „Komunalnog„ d.o.o. Stolac, broj 29/21 od 04.02.2021. godine i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. („Službene novine FBiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), rješavajući u svezi  imenovanja direktora „Komunalnog„ d.o.o. Stolac, Nadzorni odbor  raspisuje sljedeći

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora „KOMUNALNOG„  d.o.o. STOLAC

 

1.      Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje direktora javnog poduzeća „Komunalno„ d.o.o. Stolac sukladno daljnjim odredbama ovog javnog natječaja.

 

2.      Opći i posebni uvjeti javnog natječaja

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-          da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS) tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera,

-          da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-          da nema zakonskih prepreka za obavljanje dužnosti direktora

-          da ne obnaša dužnosti u političkoj stranci.

 

3.      Potrebna dokumentacija - dokazi o ispunjenosti uvjeta

Uz zahtjev za ovaj javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjenju općih i posebnih uvjeta te nepostojanju zakonskih smetnji:

-          izvod iz matične knjige rođenih;

-          uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice;

-          uvjerenje - potvrda o radnom stažu u struci najmanje pet godina;

-          dokaz o stručnoj spremi - ovjerenu kopiju diplome;

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

-          potpisane izjave kandidata pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema:

a) zakonskih smetnji  za imenovanje na mjesto direktora;

b)  nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave javnog natječaja;

c)  da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

d) da ne obnaša bilo kakvu dužnost u političkoj stranci;

e) da imenovanjem na mjesto direktora nije ni u kakvom sukobu interesa sukladno zakonu.

 

 

4.      Trajanje mandata direktora                                         

Direktor  se imenuje na mandat od četiri godine.

 

5.      Opis poslova

Prava i obveze direktora prema Statutu poduzeća su:

-          zastupa i predstavlja javno poduzeće;

-          vodi poslovanje javnog poduzeća;

-          organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja;

-          izvršava odluke Skupštine;

-          stara se o vođenju poslovnih knjiga i financijskih izvješća;

-          zasniva radni odnos s uposlenicima i odlučuje o pravima uposlenika, te u svezi s tim donosi potrebne odluke;

-          izvješćuje Nadzorni odbor na njegov zahtjev;

-          provodi Etički kodeks poduzeća;

-          izrađuje i nadzire realiziranje planova poslovanja;

-          izrađuje provedbene propisa za postupak javnih nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama BiH;

-          priprema prijedloge o raspodjeli dobiti;

-          zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika sukladno postupcima utvrđenim Zakonima;

-          obavlja i druge poslove sukladno Statutu poduzeća i Zakonu.

 

6.      Rok za podnošenje prijave

Rok početka prijave za javni natječaj počinje narednog dana od posljednje javne objave. Za sve situacije u provedbi oglasa koje eventualno ne bude predviđala ova odluka ili oglas po istoj primjenjivati će se odredbe Zakona o upravnom postupku FBiH.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Večernji list".

Posljednji dan za podnošenje prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje bude posljednje objavilo ovaj natječaj.

Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u daljnje razmatranje.

 

7.      Adresa za podnošenje prijava

Prijave sa naprijed naznačenim dokumentima kandidati će dostaviti osobno ili preporučeno putem pošte  na sljedeću adresu:

„Komunalno“ d.o.o. Stolac

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje direktora

Humska bb

88360 Stolac

 

sa naznakom: - PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ -

 

Prijave kandidata, poslane poštom i na protokol poduzeća, moraju biti kuvertirane i zapečaćene u protivnom će biti odbačene kao ne potpune.                         

 

 

 

 

 

                                                                                                      Predsjednik NO

                                                                                                            Tihomir Perić dipl. ing.