Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova u Ulici Stjepana Radića    (zgrade iza policije), zgrada policije i zgrada vatrogasnog, dana 30.06.2021. godine (srijeda) u vremenu od 08.00 do 10.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

 

Obaviještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodni sustav u općini Stolac da zbog izrazito sušnog razdoblja i niskog vodostaja rijeke Bregave i ostalih izvorišta pitke vode ograniče potrošnju  koja se odnosi na zalijevanje zelenih površina, trošenje velikih količina vode u poljoprivredne svrhe, punjenje bazena i slično.

 

Kako bi na obostrano zadovoljstvo imali dovoljnu količinu vode u ovim vrelim ljetnim danima, apeliramo na  sve građane, za racionalno i odgovorno ponašanje prema ovom izvoru života.

Ukoliko se ove mjere ne budu poštivale, nažalost biti ćemo primorani uvoditi redukciju vode.

 

Molimo Vas za razumijevanje!

Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19), članka 30. Statuta „Komunalnog“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19) i članka 5. i 7. Pravilnika o radu broj: 406/19 od 22.11.2019. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja broj:194/21 od 25.06. 2021.godine direktor raspisuje:

 

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 

1.      Stručni suradnik za pravne poslove – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri (3) mjeseca

 

2.      Mjesto rada - Stolac, a po potrebi i drugim mjestima u općini Stolac.

 

3.      Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          18 godina života

-          opća zdravstvena sposobnost

 

4.      Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-          visoka stručna sprema – pravnog smjera (VSS)

-          radno iskustvo u struci – 1 godina

-          poznavanje rada na računaru

-          vozačka dozvola B kategorije

 

5.      Opis poslova:

-          izrada nacrta normativnih akata i ugovora,

-          zastupanje pred sudovima, upravnim i drugim organima,

-          izrađuje prijedloge za ovrhe i tužbe i obavlja druge poslove u svezi postupkom pred sudovima,

-          imovinsko - pravni poslovi,

-          pribavljanje posjedovnih i vlasničkih listova,

-          sudjeluje u izradi pravnih akata Poduzeća,

-          praćenje propisa i informiranje direktora o istim,

-          davanje pravnih savjeta,

-          izrada odluka, rješenja i ugovora o radu,

-          ustrojavanje evidencije iz oblasti radnih odnosa,

-          prijavljuje i odjavljuje uposlenike o zasnivanju i prestanku radnog odnosa,

-          vrši administrativno-tehničke poslove iz oblasti radnih odnosa,

-          izrađuje ugovore o priključcima na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,

-          izrađuje ugovore o otplati duga i druge ugovore,

-          izdaje suglasnosti i uvjerenja za priključak na  i kanalizacijsku vodovodnu mrežu,

-          izdaje uvjerenja o izmirenim dugovanjima i druga uvjerenja,

šalje opomene neplatišama usluga,

-          priprema dokumentaciju radi utuživanja dužnika,

-          surađuje sa knjigovodstvom radi praćenja plaćanja od strane kupaca,

-          odgovara na pritužbe i reklamacije kupaca,

-          po nalogu direktora obavlja i druge poslove iz oblasti koji su neposredno proistekli iz tih poslova, a nisu navedeni.

 

6.      Dokumenti koji se dostavljaju:

Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj može se preuzeti na web stranici „Komunalno“ d.o.o. Stolac – http://www.komunalno-stolac.ba/ i zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88 360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

 

-         uvjerenje o prebivalištu

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-         diplomu o traženoj stručnoj spremi

-         uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu

-         uvjerenje o poznavanju rada na računaru

-         ovjerenu kopiju vozačke dozvole B kategorije

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete , pristupit će pismenom testiranju. Nakon pismenog dijela ispita kandidati su dužni pristupiti  intervjuu koji će s njima obaviti natječajno povjerenstvo. O rasporedu održavanja pismenog  ispita kao i intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

Kandidati su obvezni navesti točnu adresu, broj telefona i po mogućnosti e-adresu.

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu dužan je dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) te uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).

 

Svi dokumenti koji se dostavljaju trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Napomena: Na temelju čl.17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u (Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja, o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

 

 

7.      Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

8.      Adresa na koju se dostavljaju prijave:

 

Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: „Komunalno“ d.o.o. Stolac, Humska bb, 88360 Stolac s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – stručni suradnik za pravne poslove“ ili predati osobno na protokol poduzeća.

 

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu FBIH („Službene novine FBIH“, br. 26/16 i br. 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u  („Službene novine HNŽ-a broj: 04/19) i Pravilnikom o radu poduzeća broj: 406/19.

 

 

 

 

 

                                                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                                               Marinko Papac, dipl.ing

 

 

 

 

        Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova Ulici kneza Mihajla Viševića (kuće iznad Duhanske stanice) i Ulica Stjepana Radića (zgrada i hotel) dana 23.06.2021. godine (srijeda) u vremenu od 08.00 do 10.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 Također zbog radova u mjestu Gorica i Krajšina 23.06.2021. godine (srijeda) u vremenu od 08.00 do 10.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

Molimo vas za razumijevanje!