Temeljem članka 30 Statuta „Komunalno“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), te Odluke o prodaji motornih vozila broj 213/22., te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne licitacije broj 213-1/22  Povjerenstvo za provođenje postupka licitacije 

d o n o s i:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

I.                   PREDMET PRODAJE

 

Komunalo d.o.o. Stolac putem usmenog nadmetanja – licitacije prodaje 5 motornih vozila sljedećih karakteristika

 

Marka i model: Mercedes Benz

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: 38507015026070

3.      Godina proizvodnje: 1983

4.      Vrsta motora: diesel

5.      Radni obujam motora: 9506 cm3

6.      Masa vozila: 11.520 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 6.336,00 KM

 

Marka i model vozila: Piaggio APE POKER

1.      Boja: siva

2.      Broj šasije: M4R1T0006093

3.      Godina proizvodnje: 1992

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 422 cm3

6.      Masa vozila: 470 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 755,72 KM

 

 

 

 

 

Marka i model vozila: Piaggio APE TM 703 – furgon

1.      Boja: plava

2.      Broj šasije: ATM2T0066237

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 216 cm3

6.      Masa vozila: 320 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 690,72 KM

 

Marka i model vozila: Seat Terra

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VSS024AZ009246259

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1397 cm3

6.      Masa vozila: 895 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 1130,85 KM

 

Marka i model vozila: Citroen Berlingo

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VF7MCD9BE65076089

3.      Godina proizvodnje: 1997

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1905 cm3

6.      Masa vozila: 1180 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 1417,74 KM

 

Tržišna vrijednost vozila utvrđena je na osnovu procjene ovlaštenog vještaka strojarske struke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 PREGLED PREDMETA PRODAJE

 

Predmetna vozila nalaze se u krugu upravne zgrade poduzeća, na adresi Humska bb, Stolac, te se ista mogu pogledati u razdoblju trajanja ovog Javnog oglasa u periodu od 09:00 do  13:00 sati.

 

III.              MJESTO I VRIJEME PRODAJE

 

Otvaranje ponuda  i usmeno javno nadmetanje - licitacija za vozila iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se 21.06.2022. godine (utorak), u upravnoj zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88360 Stolac, s početkom u 12:00 sati.

 

 

 

IV.              PONUDA

 

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati sljedeće:

 

„Ponuda za prodaju motornih vozila u vlasništvu Komunalnog d.o.o. Stolac putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije – ne otvarati“.

 

Ponuda se dostavlja na adresu Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja  – licitacije, Humska bb, 88360 Stolac,

 

Osobno ili preporučenom poštom do 21.06.2022. godine do 12:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

 

Ponuda sadrži sljedeće podatke:

·         Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena preslika osobne iskaznice);

·         Podaci o pravnoj osobi (ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku usmenog javnog nadmetanja – licitacije, adresa, broj telefona);

·         Iznos ponude u KM,

·         Dokaz o uplati jamčevine.

 

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ako je podnositelj pravna osoba, ista mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

 

 

 

 

 

Usmeno Javno nadmetanje – licitacija je valjana i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljivi ponuditelj.

 

V.                UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Usmenom javnom nadmetanju licitaciji mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene za određeno vozilo,  na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac, broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac, uz naznaku „Jamčevina za usmeno javno nadmetanje – licitaciju“.

 

 

Prodaja predmetnih vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge potrebne troškove.

 

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje – licitaciju ponuditelja. Pojedinačno podizanje cijena za predmete prodaje ne može biti manja od 10,00 KM.

Usmeno javno nadmetanje – licitacija traje sve dok ima viših ponuda, a predmet prodaje se prodaje ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji.

Ako se prijave dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema na protokol poduzeća.

 

Tijek usmenog javnog nadmetanja - licitacije, iznesene ponude ponuditelja i najviša ponuđena cijena, unose se u zapisnik koji potpisuju ponuditelji koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju i članovi Povjerenstva za provedbu usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

 

VI.              ZAKLJUČENJE UGOVORA

 

S ponuditeljem/ponuditeljima koji su na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudili najvišu cijenu za predmet prodaje, Komunalno d.o.o. Stolac će u roku od 8 dana od provođenja usmenog nadmetanja zaključiti ugovor o prodaji.

Prodajna cijena bit će umanjena za uplaćeni iznos jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj pravodobno ne potpiše ugovor o prodaji i u propisanom roku ne uplati prodajnu cijenu, Komunalno d.o.o. Stolac će pozvati u pisanoj formi ponuditelja koji je na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudio po visini drugu najvišu ponudu da u roku od 8 dana od dana primitka pismenog poziva zaključi ugovor o prodaji.

 

 

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od provedbe usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo/vozila uplatiti puni iznos cijene na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac., u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Nakon uplate punog iznosa cijene za predmet prodaje kupac je isti dužan preuzeti u roku od 15 dana.

 

 

VII.           OBAVIJEST I INFORMACIJE

 

Komunalno d.o.o. Stolac zadržava pravo poništenja dijela ili cjelokupnog javnog poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom javnog nadmetanja - licitaciji mogu se dobiti u upravnoj zgradi poduzeća, svakim radnim danom, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, ili na kontakt telefon  036/819-055, od dana objavljivanja javnog oglasa, pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

Tekst javnog poziva objavit će se na službenoj stranici Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         Predsjednik povjerentsva

                                                                                                          Tomislav Čoko, mag. iur.

 

 

Broj: 183-2/22

Datum: 18.05.2022. godine

 

Temeljem članka 30 Statuta „Komunalno“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), te Odluke o prodaji motornih vozila broj 183/22., te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne licitacije broj 183-1/22  Povjerenstvo za provođenje postupka licitacije 

d o n o s i:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

I.                   PREDMET PRODAJE

 

Komunalo d.o.o. Stolac putem usmenog nadmetanja – licitacije prodaje 5 motornih vozila sljedećih karakteristika

 

Marka i model: Mercedes Benz

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: 38507015026070

3.      Godina proizvodnje: 1983

4.      Vrsta motora: diesel

5.      Radni obujam motora: 9506 cm3

6.      Masa vozila: 11.520 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 8.050,00 KM

 

Marka i model vozila: Piaggio APE POKER

1.      Boja: siva

2.      Broj šasije: M4R1T0006093

3.      Godina proizvodnje: 1992

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 422 cm3

6.      Masa vozila: 470 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 755,72 KM

 

 

 

 

 

Marka i model vozila: Piaggio APE TM 703 – furgon

1.      Boja: plava

2.      Broj šasije: ATM2T0066237

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 216 cm3

6.      Masa vozila: 320 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 690,72 KM

 

Marka i model vozila: Seat Terra

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VSS024AZ009246259

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1397 cm3

6.      Masa vozila: 895 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 1130,85 KM

 

Marka i model vozila: Citroen Berlingo

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VF7MCD9BE65076089

3.      Godina proizvodnje: 1997

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1905 cm3

6.      Masa vozila: 1180 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

Tržišna vrijednost vozila utvrđena je na osnovu procjene ovlaštenog vještaka strojarske struke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 PREGLED PREDMETA PRODAJE

 

Predmetna vozila nalaze se u krugu upravne zgrade poduzeća, na adresi Humska bb, Stolac, te se ista mogu pogledati u razdoblju trajanja ovog Javnog oglasa u periodu od 09:00 do  13:00 sati.

 

III.              MJESTO I VRIJEME PRODAJE

 

Otvaranje ponuda  i usmeno javno nadmetanje - licitacija za vozila iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se 31.05.2022. godine (utorak), u upravnoj zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88360 Stolac, s početkom u 12:00 sati.

 

 

 

IV.              PONUDA

 

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati sljedeće:

 

„Ponuda za prodaju motornih vozila u vlasništvu Komunalnog d.o.o. Stolac putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije – ne otvarati“.

 

Ponuda se dostavlja na adresu Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja  – licitacije, Humska bb, 88360 Stolac,

 

Osobno ili preporučenom poštom do 31.05.2022. godine do 12:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

 

Ponuda sadrži sljedeće podatke:

·         Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena preslika osobne iskaznice);

·         Podaci o pravnoj osobi (ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku usmenog javnog nadmetanja – licitacije, adresa, broj telefona);

·         Iznos ponude u KM,

·         Dokaz o uplati jamčevine.

 

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ako je podnositelj pravna osoba, ista mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

 

 

 

 

 

Usmeno Javno nadmetanje – licitacija je valjana i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljivi ponuditelj.

 

V.                UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Usmenom javnom nadmetanju licitaciji mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene za određeno vozilo,  na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac, broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac, uz naznaku „Jamčevina za usmeno javno nadmetanje – licitaciju“.

 

 

Prodaja predmetnih vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge potrebne troškove.

 

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje – licitaciju ponuditelja. Pojedinačno podizanje cijena za predmete prodaje ne može biti manja od 10,00 KM.

Usmeno javno nadmetanje – licitacija traje sve dok ima viših ponuda, a predmet prodaje se prodaje ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji.

Ako se prijave dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema na protokol poduzeća.

 

Tijek usmenog javnog nadmetanja - licitacije, iznesene ponude ponuditelja i najviša ponuđena cijena, unose se u zapisnik koji potpisuju ponuditelji koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju i članovi Povjerenstva za provedbu usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

 

VI.              ZAKLJUČENJE UGOVORA

 

S ponuditeljem/ponuditeljima koji su na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudili najvišu cijenu za predmet prodaje, Komunalno d.o.o. Stolac će u roku od 8 dana od provođenja usmenog nadmetanja zaključiti ugovor o prodaji.

Prodajna cijena bit će umanjena za uplaćeni iznos jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj pravodobno ne potpiše ugovor o prodaji i u propisanom roku ne uplati prodajnu cijenu, Komunalno d.o.o. Stolac će pozvati u pisanoj formi ponuditelja koji je na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudio po visini drugu najvišu ponudu da u roku od 8 dana od dana primitka pismenog poziva zaključi ugovor o prodaji.

 

 

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od provedbe usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo/vozila uplatiti puni iznos cijene na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac., u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Nakon uplate punog iznosa cijene za predmet prodaje kupac je isti dužan preuzeti u roku od 15 dana.

 

 

VII.           OBAVIJEST I INFORMACIJE

 

Komunalno d.o.o. Stolac zadržava pravo poništenja dijela ili cjelokupnog javnog poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom javnog nadmetanja - licitaciji mogu se dobiti u upravnoj zgradi poduzeća, svakim radnim danom, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, ili na kontakt telefon  036/819-055, od dana objavljivanja javnog oglasa, pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

Tekst javnog poziva objavit će se na službenoj stranici Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                         Predsjednik povjerentsva

                                                                                                          Tomislav Čoko, mag. iur.

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova u mjestima Pješivac Kula te Aladinići - Ćoporovina dana 26.04.2022. godine (utorak) u vremenu od 08.00h do 12.00h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

Obavještavaju se korisnici usluga i uposlenici „Komunalnog“ d.o.o. Stolac da je radno vrijeme Komunalnog d.o.o. Stolac dana 15. 04. 2022. (petak) od 07:00 do 10:00.h, te da je 18.04.2022. (ponedjeljak) neradni dan zbog blagdana.