Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu mrežu da zbog radova u mjestu Crnići - Greda dana 24.06.2022. godine (petak) u vremenu od 08.00 do 11.00 h neće biti vode zbog radova na vodovodnoj mreži.            

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

 

        Obavještavaju se svi korisnici vodovodnog kanala da dana 23.06.2022. (četvrtak) i 24.06.2022. (petak) kanal neće biti u funkciji zbog radova na sanaciji i izmještanju istog.

 

 

Molimo vas za razumijevanje!

Temeljem članka 30 Statuta „Komunalno“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), te Odluke o prodaji motornih vozila broj 213/22., te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne licitacije broj 213-1/22  Povjerenstvo za provođenje postupka licitacije 

d o n o s i:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

I.                   PREDMET PRODAJE

 

Komunalo d.o.o. Stolac putem usmenog nadmetanja – licitacije prodaje 5 motornih vozila sljedećih karakteristika

 

Marka i model: Mercedes Benz

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: 38507015026070

3.      Godina proizvodnje: 1983

4.      Vrsta motora: diesel

5.      Radni obujam motora: 9506 cm3

6.      Masa vozila: 11.520 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 6.336,00 KM

 

Marka i model vozila: Piaggio APE POKER

1.      Boja: siva

2.      Broj šasije: M4R1T0006093

3.      Godina proizvodnje: 1992

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 422 cm3

6.      Masa vozila: 470 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 755,72 KM

 

 

 

 

 

Marka i model vozila: Piaggio APE TM 703 – furgon

1.      Boja: plava

2.      Broj šasije: ATM2T0066237

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 216 cm3

6.      Masa vozila: 320 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 690,72 KM

 

Marka i model vozila: Seat Terra

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VSS024AZ009246259

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1397 cm3

6.      Masa vozila: 895 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 1130,85 KM

 

Marka i model vozila: Citroen Berlingo

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VF7MCD9BE65076089

3.      Godina proizvodnje: 1997

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1905 cm3

6.      Masa vozila: 1180 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 1417,74 KM

 

Tržišna vrijednost vozila utvrđena je na osnovu procjene ovlaštenog vještaka strojarske struke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 PREGLED PREDMETA PRODAJE

 

Predmetna vozila nalaze se u krugu upravne zgrade poduzeća, na adresi Humska bb, Stolac, te se ista mogu pogledati u razdoblju trajanja ovog Javnog oglasa u periodu od 09:00 do  13:00 sati.

 

III.              MJESTO I VRIJEME PRODAJE

 

Otvaranje ponuda  i usmeno javno nadmetanje - licitacija za vozila iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se 21.06.2022. godine (utorak), u upravnoj zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88360 Stolac, s početkom u 12:00 sati.

 

 

 

IV.              PONUDA

 

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati sljedeće:

 

„Ponuda za prodaju motornih vozila u vlasništvu Komunalnog d.o.o. Stolac putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije – ne otvarati“.

 

Ponuda se dostavlja na adresu Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja  – licitacije, Humska bb, 88360 Stolac,

 

Osobno ili preporučenom poštom do 21.06.2022. godine do 12:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

 

Ponuda sadrži sljedeće podatke:

·         Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena preslika osobne iskaznice);

·         Podaci o pravnoj osobi (ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku usmenog javnog nadmetanja – licitacije, adresa, broj telefona);

·         Iznos ponude u KM,

·         Dokaz o uplati jamčevine.

 

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ako je podnositelj pravna osoba, ista mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

 

 

 

 

 

Usmeno Javno nadmetanje – licitacija je valjana i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljivi ponuditelj.

 

V.                UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Usmenom javnom nadmetanju licitaciji mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene za određeno vozilo,  na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac, broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac, uz naznaku „Jamčevina za usmeno javno nadmetanje – licitaciju“.

 

 

Prodaja predmetnih vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge potrebne troškove.

 

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje – licitaciju ponuditelja. Pojedinačno podizanje cijena za predmete prodaje ne može biti manja od 10,00 KM.

Usmeno javno nadmetanje – licitacija traje sve dok ima viših ponuda, a predmet prodaje se prodaje ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji.

Ako se prijave dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema na protokol poduzeća.

 

Tijek usmenog javnog nadmetanja - licitacije, iznesene ponude ponuditelja i najviša ponuđena cijena, unose se u zapisnik koji potpisuju ponuditelji koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju i članovi Povjerenstva za provedbu usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

 

VI.              ZAKLJUČENJE UGOVORA

 

S ponuditeljem/ponuditeljima koji su na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudili najvišu cijenu za predmet prodaje, Komunalno d.o.o. Stolac će u roku od 8 dana od provođenja usmenog nadmetanja zaključiti ugovor o prodaji.

Prodajna cijena bit će umanjena za uplaćeni iznos jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj pravodobno ne potpiše ugovor o prodaji i u propisanom roku ne uplati prodajnu cijenu, Komunalno d.o.o. Stolac će pozvati u pisanoj formi ponuditelja koji je na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudio po visini drugu najvišu ponudu da u roku od 8 dana od dana primitka pismenog poziva zaključi ugovor o prodaji.

 

 

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od provedbe usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo/vozila uplatiti puni iznos cijene na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac., u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Nakon uplate punog iznosa cijene za predmet prodaje kupac je isti dužan preuzeti u roku od 15 dana.

 

 

VII.           OBAVIJEST I INFORMACIJE

 

Komunalno d.o.o. Stolac zadržava pravo poništenja dijela ili cjelokupnog javnog poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom javnog nadmetanja - licitaciji mogu se dobiti u upravnoj zgradi poduzeća, svakim radnim danom, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, ili na kontakt telefon  036/819-055, od dana objavljivanja javnog oglasa, pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

Tekst javnog poziva objavit će se na službenoj stranici Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         Predsjednik povjerentsva

                                                                                                          Tomislav Čoko, mag. iur.

 

 

Broj: 183-2/22

Datum: 18.05.2022. godine

 

Temeljem članka 30 Statuta „Komunalno“ d.o.o. Stolac („Službeni glasnik Općine Stolac“ broj 01/19), te Odluke o prodaji motornih vozila broj 183/22., te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne licitacije broj 183-1/22  Povjerenstvo za provođenje postupka licitacije 

d o n o s i:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

I.                   PREDMET PRODAJE

 

Komunalo d.o.o. Stolac putem usmenog nadmetanja – licitacije prodaje 5 motornih vozila sljedećih karakteristika

 

Marka i model: Mercedes Benz

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: 38507015026070

3.      Godina proizvodnje: 1983

4.      Vrsta motora: diesel

5.      Radni obujam motora: 9506 cm3

6.      Masa vozila: 11.520 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA : 8.050,00 KM

 

Marka i model vozila: Piaggio APE POKER

1.      Boja: siva

2.      Broj šasije: M4R1T0006093

3.      Godina proizvodnje: 1992

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 422 cm3

6.      Masa vozila: 470 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 755,72 KM

 

 

 

 

 

Marka i model vozila: Piaggio APE TM 703 – furgon

1.      Boja: plava

2.      Broj šasije: ATM2T0066237

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Otto

5.      Radni obujam motora: 216 cm3

6.      Masa vozila: 320 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 690,72 KM

 

Marka i model vozila: Seat Terra

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VSS024AZ009246259

3.      Godina proizvodnje: 1994

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1397 cm3

6.      Masa vozila: 895 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

CIJENA VOZILA: 1130,85 KM

 

Marka i model vozila: Citroen Berlingo

1.      Boja: bijela

2.      Broj šasije: VF7MCD9BE65076089

3.      Godina proizvodnje: 1997

4.      Vrsta motora: Diesel

5.      Radni obujam motora: 1905 cm3

6.      Masa vozila: 1180 kg

7.      Vozilo odjavljeno

8.      Opće stanje vozila: loše

 

Tržišna vrijednost vozila utvrđena je na osnovu procjene ovlaštenog vještaka strojarske struke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                 PREGLED PREDMETA PRODAJE

 

Predmetna vozila nalaze se u krugu upravne zgrade poduzeća, na adresi Humska bb, Stolac, te se ista mogu pogledati u razdoblju trajanja ovog Javnog oglasa u periodu od 09:00 do  13:00 sati.

 

III.              MJESTO I VRIJEME PRODAJE

 

Otvaranje ponuda  i usmeno javno nadmetanje - licitacija za vozila iz točke 1. ovog Javnog poziva održat će se 31.05.2022. godine (utorak), u upravnoj zgradi poduzeća na adresi Humska bb, 88360 Stolac, s početkom u 12:00 sati.

 

 

 

IV.              PONUDA

 

Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, s imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će pisati sljedeće:

 

„Ponuda za prodaju motornih vozila u vlasništvu Komunalnog d.o.o. Stolac putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije – ne otvarati“.

 

Ponuda se dostavlja na adresu Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka usmenog javnog nadmetanja  – licitacije, Humska bb, 88360 Stolac,

 

Osobno ili preporučenom poštom do 31.05.2022. godine do 12:00 sati.

Ponuda koja nije dostavljena do naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje.

 

Ponuda sadrži sljedeće podatke:

·         Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena preslika osobne iskaznice);

·         Podaci o pravnoj osobi (ovjerena preslika aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku usmenog javnog nadmetanja – licitacije, adresa, broj telefona);

·         Iznos ponude u KM,

·         Dokaz o uplati jamčevine.

 

Ponuda mora biti potpisana od podnositelja, a ako je podnositelj pravna osoba, ista mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

 

 

 

 

 

Usmeno Javno nadmetanje – licitacija je valjana i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljivi ponuditelj.

 

V.                UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Usmenom javnom nadmetanju licitaciji mogu pristupiti pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene za određeno vozilo,  na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac, broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac, uz naznaku „Jamčevina za usmeno javno nadmetanje – licitaciju“.

 

 

Prodaja predmetnih vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge potrebne troškove.

 

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje – licitaciju ponuditelja. Pojedinačno podizanje cijena za predmete prodaje ne može biti manja od 10,00 KM.

Usmeno javno nadmetanje – licitacija traje sve dok ima viših ponuda, a predmet prodaje se prodaje ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji.

Ako se prijave dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, a ponuditelji ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijema na protokol poduzeća.

 

Tijek usmenog javnog nadmetanja - licitacije, iznesene ponude ponuditelja i najviša ponuđena cijena, unose se u zapisnik koji potpisuju ponuditelji koji su pristupili usmenom javnom nadmetanju i članovi Povjerenstva za provedbu usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

 

VI.              ZAKLJUČENJE UGOVORA

 

S ponuditeljem/ponuditeljima koji su na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudili najvišu cijenu za predmet prodaje, Komunalno d.o.o. Stolac će u roku od 8 dana od provođenja usmenog nadmetanja zaključiti ugovor o prodaji.

Prodajna cijena bit će umanjena za uplaćeni iznos jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Ukoliko ponuditelj pravodobno ne potpiše ugovor o prodaji i u propisanom roku ne uplati prodajnu cijenu, Komunalno d.o.o. Stolac će pozvati u pisanoj formi ponuditelja koji je na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji ponudio po visini drugu najvišu ponudu da u roku od 8 dana od dana primitka pismenog poziva zaključi ugovor o prodaji.

 

 

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji  uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od provedbe usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo/vozila uplatiti puni iznos cijene na transakcijski račun Komunalnog d.o.o. Stolac broj: 3382702200033851, otvoren kod UniCredit bank d.d., poslovnica Stolac., u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Nakon uplate punog iznosa cijene za predmet prodaje kupac je isti dužan preuzeti u roku od 15 dana.

 

 

VII.           OBAVIJEST I INFORMACIJE

 

Komunalno d.o.o. Stolac zadržava pravo poništenja dijela ili cjelokupnog javnog poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom javnog nadmetanja - licitaciji mogu se dobiti u upravnoj zgradi poduzeća, svakim radnim danom, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, ili na kontakt telefon  036/819-055, od dana objavljivanja javnog oglasa, pa do dana i roka za dostavljanje prijava.

Tekst javnog poziva objavit će se na službenoj stranici Komunalnog d.o.o. Stolac.

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                         Predsjednik povjerentsva

                                                                                                          Tomislav Čoko, mag. iur.